Algemene Voorwaarden

Door het aanmaken van een account, advertentie en/of profiel op Sexadvertentieplaatsen.nl ga je akkoord met de algemene voorwaarden zoals die gelden voor advertenties en profielen. Jij bent zelf volledig verantwoordelijk voor de inhoud van je profiel en alle vormen van contact.

Door jezelf in te schrijven met een eigen advertentie of profielpagina verklaar je dat de geleverde persoonlijke gegevens correct en nauwkeurig zijn. Je beschikt over de wettelijke handelingsbekwaamheid om een overeenkomst zoals deze af te sluiten.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website Sexadvertentieplaatsen.nl welke eigendom is van Walden Media

Om lid te mogen worden van SAP, moet je minimaal achttien / 18 jaar zijn.
Profielpagina’s en advertenties op Sexadvertentieplaatsen.nl zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Sexadvertentieplaatsen.nl behoudt zich het recht voor leden te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Het gebruik van nicknames of logins enerzijds en wachtwoorden of toegangscodes anderzijds valt onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de gebruiker, die zich ertoe verbindt het geheime en vertrouwelijke karakter ervan te bewaren.

Opgave van persoonlijke informatie is vrijwillig. De informatie die u opgeeft zal worden gebruikt voor het zoekproces, dat wil zeggen dat op basis van een profiel dat u aan Sexadvertentieplaatsen.nl opgeeft, gezocht kan worden in de database met alle verzamelde gegevens (waaronder die van u). Een lijst met de ingegeven gegevens zal worden getoond op het scherm van de zoekende klant. Alle door de kandidaat opgegeven informatie, met uitzondering van directe contactgegevens zoals telefoonnummer of e-mailadres, is op dat moment opvraagbaar.

Het plaatsen van advertenties, het bekijken en reageren op advertenties op Sexadvertentieplaatsen.nl is gratis! Om je advertentie extra onder de aandacht te brengen kun je de opvalmogelijkheden gebruiken. Tevens is het mogelijk je advertentie omhoog te plaatsen tegen een tarief van €1,- per keer. Dit bedrag kunnen wij per direct, zonder opgave van reden wijzigen.

Zodra uw advertentie op sexadvertentieplaatsen.nl wordt geplaatst, wordt er een automatische tweet verstuurd via onze officiële Twitter account twitter.com/sexadvertentie.

Auteursrecht
Walden Media – Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, foto’s, beelden, tekeningen en grafieken op Sexadvertentieplaatsen.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. Een bredere verspreiding kan enkel na toestemming van Walden Media

Alle content die door jou op SAP wordt aangeboden, mag door ons op iedere wijze worden gebruikt, gereproduceerd, bewerkt, vermenigvuldigd, gedistribueerd, verkocht en op alle mogelijke manieren openbaar gemaakt, zonder hiervoor eerst toestemming van jou te verkrijgen. Je gaat ermee akkoord dat Walden Media voor het hiervoor genoemde gebruik geen vergoeding aan jou verschuldigd is.

Iedereen kan een link leggen naar deze website of naar individuele producten of pagina’s op de website. Hiervoor is geen toestemming vereist, tenzij gebruik gemaakt wordt van de frame-techniek en/of het voor de bezoeker onduidelijk wordt op welke website hij/zij zich bevindt.

Jij mag via SAP alleen content voor publicatie aanbieden wanneer die content jouw eigendom is. Publiek gemaakte gegevens mogen geen inbreuk inhouden op auteurs-, octrooi- of merkenrechten, handelsgeheimen of andere eigendoms-, intellectuele-, privacy-, persoonlijkheids- of publiciteitsrechten van een derde partij. Publiceer je toch foto’s waarvan je niet over de benodigde rechten beschikt, dan kan Walden Media hiervoor geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

In geval van conflict met een of meerdere andere leden of met derden, zal je Walden Media vrijwaren van alle aanspraken en schadevergoedingen, actuele en toekomstige, van om het even welke aard ook, voorzienbare en onvoorziene, bekende en onbekende, gekende en ongekende, die voortvloeien uit of in verband staan met het conflict.

Controle
SAP heeft te allen tijde het recht profielen of advertenties op deze site te verwijderen of aan te passen, evenals leden of bezoekers totale toegang te ontzeggen voor bepaalde of onbepaalde tijd.

SAP behoudt zich het recht voor aangifte te doen bij de politie indien strafbare feiten plaatsvinden. Hierbij zal SAP alle beschikbare persoonsgegevens melden.

Uit veiligheidsoverwegingen logt Sexadvertentieplaatsen.nl het ip-adres van uw computeraansluiting. Sexadvertentieplaatsen.nl behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, aan de hand van het ip-adres gegevens over u en uw aansluiting te achterhalen.

Op SAP zijn moderators aangesteld om de veiligheid te waarborgen. Enkele van deze moderators kunnen alle door leden verzonden informatie lezen, met het doel klachten op te lossen en preventief maatregelen te nemen om leden te beschermen.

Aansprakelijkheid
VOORBEHOUD VAN ALLE RECHT EN MIDDELEN – AFWIJZING VAN VERANTWOORDELIJKHEID EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE INHOUD OF DE AARD VAN DE PUBLICATIES.

Alle rechten zijn steeds voorbehouden, tenzij in geval van uitdrukkelijke afstand. Walden Media wijst alle verantwoordelijkheid af en beperkt haar aansprakelijkheid tot het wettelijke minimum voor wat betreft de inhoud of de aard van de publicaties; of de schade die er uit zou kunnen voortvloeien.

Walden Media kan niet waarborgen dat de website ononderbroken of foutloos zal functioneren. wij geven geen waarborgen met betrekking tot de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van deze website, noch de juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die er verkregen wordt. Deze website wordt door Walden Media ter beschikking gesteld op een “as is” en “as available” basis.

Walden Media legt geen verklaringen af of geeft geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de website, de informatie, de inhoud, de materialen of de producten die in deze website worden voorgesteld. In zoverre de wet dit toestaat, wijst Walden Media elke waarborg af, duidelijk of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Walden Media zal niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortkomend uit het gebruik van haar website, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade.

Als gebruiker aanvaard je ontegensprekelijk de volle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van je eigen publicaties en/of je eigen profielpagina. Je bent dus niet alleen aansprakelijk en verantwoordelijk voor de items die je zelf publiceert op je pagina, blog, fotoalbum, etcetera, maar ook voor de commentaren en intekeningen die anderen op je pagina publiceren. Je kan deze laatste desgewenst eenvoudig verwijderen.

De (externe) links naar andere websites, inclusief buttons, banners en tekstlinks, vallen onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de bestemming van de links. Walden Media kan het linken naar andere websites voorkomen en kan vervolging instellen indien deze niet overeenstemmen met het persoonlijk, normaal en commercieel gebruik.

Abonnement en betalingsvoorwaarden
Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

Sexadvertentieplaatsen.nl behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging inschrijvingsvereisten en tarieven van diensten of producten die op de site worden aangeboden te wijzigen.

Het is niet mogelijk om restitutie te krijgen van verschuldigde betalingen. Onder meer in de volgende gevallen zijn lidmaatschapsgelden niet terugvorderbaar: wanneer u uw account, advertentie of profielpagina beëindigt binnen de overeenkomstige termijn omdat verdere continuering op Sexadvertentieplaatsen.nl niet meer gewenst is; wanneer Sexadvertentieplaatsen.nl niet, of niet volledig, beschikbaar is. Wanneer uw account door Sexadvertentieplaatsen.nl wordt beëindigd.

Bij Sexadvertentieplaatsen.nl worden geen adresgegevens geregistreerd anders dan voor eventuele betalingen. Betalings- of eventuele creditcardgegevens worden zodra u tot betaling overgaat, volledig onder bankgeheim behandeld.

Slotbepaling
Mochten afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of ten dele ongeldig zijn, dan raakt dit de rechtsgeldigheid van de rest van de overeenkomst niet.

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Indien het tussen partijen tot een geschil komt, zal de Rechtbank te Breda bevoegd zijn van dit geschil kennis te nemen.

Breda, 5 januari 2015